Náš tím

 Fotka - Advokát, JUDr. Ján Krnáč

Advokát

JUDr. Ján Krnáč

- advokát zapísaný v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod reg. č. 3930

- absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (titul Mgr.)

- absolvovanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce z predmetov obchodné právo a medzinárodné právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (titul JUDr.)

- ovláda anglický a ruský jazyk

- špecializácia: obchodné, občianske a pracovné právo, daňové a trestné právo

Fotka - Advokátka, JUDr. Ing. Martina Krnáčová

Advokátka

JUDr. Ing. Martina Krnáčová

- advokátka zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod reg. č. 6569

- absolventka Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (titul Mgr.) a Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (titul Ing.)

- absolvovanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce z predmetov obchodné právo a medzinárodné právo na Právnickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici (titul JUDr.)

- ovláda anglický a nemecký jazyk

- špecializácia: obchodné, občianske a rodinné právo

Fotka - Advokátsky koncipient, JUDr. Dominika Mondočková

Advokátsky koncipient

JUDr. Dominika Mondočková

- advokátska koncipientka zapísaná v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod reg. č. 908873

- absolventka Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

- absolvovanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce z predmetov trestné právo procesné a trestné právo hmotné na Právnickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici (titul JUDr.)

- ovláda anglický a francúzsky jazyk

- špecializácia: občianske, pracovné a rodinné právo

Fotka - Advokátsky koncipient, Mgr. Miroslava Lepiešová

Advokátsky koncipient

Mgr. Miroslava Lepiešová

- advokátska koncipientka zapísaná v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod reg. č. 909028

- absolventka Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

- ovláda anglický a francúzsky jazyk

- špecializácia: občianske, trestné a insolvenčné právo

Fotka - Vedúca kancelárie, Ing. Jaroslava Bystrianská

Vedúca kancelárie

Ing. Jaroslava Bystrianská

Fotka - Odborná asistentka, Bc. Simona Smolková

Odborná asistentka

Bc. Simona Smolková

- študentka 5. ročníka Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a zároveň študentka 5. ročníka Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor: Ekonomika verejného sektora

- ovláda nemecký a anglický jazyk