Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Na základe zmluvy o poskytnutí právnej pomoci, sa advokát zaväzuje klientovi poskytnúť právnu pomoc v právnej veci v zmysle zmluvy o poskytnutí právnej pomoci a klient sa za zaväzuje advokátovi za túto činnosti zaplatiť odmenu vo výške a spôsobom podľa príslušných ustanovení zmluvy. Advokát poskytuje právne služby za odmenu, pričom má nárok na náhradu hotových výdavkov ako aj náhradu za stratu času. Advokát môže požadovať za poskytovanie právnych služieb primeraný preddavok.

Hotovými výdavkami sú napr. súdna a správne poplatky, cestovné náhrady, poštovné, preklady, odpisy, telekomunikačné výdavky. Advokátovi pri vykonávaní právnych úkonov mimo svojho sídla za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí náhrada za stratu času a cestovné výdavky. V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Na základe zmluvy o poskytnutí právnej pomoci, sa advokát zaväzuje klientovi poskytnúť právnu pomoc v právnej veci v zmysle zmluvy o poskytnutí právnej pomoci a klient sa za zaväzuje advokátovi za túto činnosti zaplatiť odmenu vo výške a spôsobom podľa príslušných ustanovení zmluvy. Advokát poskytuje právne služby za odmenu, pričom má nárok na náhradu hotových výdavkov ako aj náhradu za stratu času. Advokát môže požadovať za poskytovanie právnych služieb primeraný preddavok. Hotovými výdavkami sú napr. súdna a správne poplatky, cestovné náhrady, poštovné, preklady, odpisy, telekomunikačné výdavky. Advokátovi pri vykonávaní právnych úkonov mimo svojho sídla za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí náhrada za stratu času a cestovné výdavky. V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Určená dohodnutou paušálnou sumou, môže sa dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Hodinová odmena Hodinová odmena je počítaná podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci a vyúčtovaná spravidla za predchádzajúci mesiac. Advokátska kancelária pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonaných úkonov právnej služby. Pri predpokladanom rozsahu práce 10 hodín a viac má advokát nárok na preddavok vo výške min. 50 % predpokladanej celkovej ceny právnych služieb.

Môže sa dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal. Ak nedošlo k dohode s klientom ohľadom odmeny, základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak Vyhláška alebo dohoda s klientom neustanovuje inak. Základná sadzba tarifnej odmeny sa môže znížiť alebo zvýšiť v prípadoch uvedených vo Vyhláške alebo v dohode s klientom.

Platobné podmienky a spôsob platby sa určuje na základe dohody advokáta s klientom. Pri určení odmeny advokáta prihliada naša advokátska kancelária na individuálne finančné možnosti a schopnosti klienta, obtiažnosť a hodnotu poskytnutej právnej služby.

Úkonmi právnej služby v zmysle Vyhlášky sú napríklad:

  • poskytovanie prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom
  • písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej
  • účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania alebo za konanie pred súdom alebo iným orgánom; pri konaní o dohode o vine a treste; pri konaní o zmieri
  • vypracovanie právneho rozboru veci
  • návrh na obnovu konania; odvolanie; dovolanie; mimoriadne dovolanie; podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona; návrh na predbežné opatrenie; návrh na zabezpečenie dôkazu alebo dedičstva
  • vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie
  • ďalšia porada s klientom alebo rokovanie s protistranou, atď.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. je pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (poskytovanie právnej pomoci podľa slovenského práva a práva Európskej únie) poistená v poisťovni celkovým limitom poistného plnenia vo výške 1.500.000,00 EUR. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda nastala na území Slovenskej republiky a v Európskej únií.