Advokátska kancelária poskytuje právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií v znení neskorších predpisov a Advokátskeho poriadku schváleného Konferenciou advokátov v nasledovných oblastiach:

 • obchodné právo
 • právo obchodných spoločností
 • správa a vymáhanie pohľadávok
 • mimosúdne vyrovnanie a právne zastúpenie v rozhodcovskom konaní
 • pracovné právo
 • konkurzné právo
 • bankové právo
 • občianske právo
 • práva k nehnuteľnostiam
 • rodinné právo
 • trestné právo
 • ústavné právo

Právne zastupovanie je na základe požiadavky klienta vykonávané na všetkých stupňoch všeobecných súdov až po dovolacie konanie. Rovnako sa kancelária zameriava na zastupovanie klientov pred Ústavným súdom pri ochrane ich základných práv a slobôd.

 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti obchodného práva
 • spracovanie právnych analýz na základe predložených právnych dokumentov a iných, klientom požadovaných písomnosti, vyjadrení, odporúčaní, návrhov riešení, žiadostí, výziev, vysvetlení, príp. iných podaní
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti medzinárodnej prepravy tovaru (CMR)
 • vypracovanie obchodno - právnych zmlúv
 • právne zastupovanie klienta vo vzťahu k obchodným partnerom
 • poskytovanie právnych služieb pri vypracovávaní právneho auditu (Due Diligence)
 • poskytovanie právneho poradenstva pri hľadaní a získavaní investorov prípadne spoluinvestorov v konkrétnych projektoch, zastupovanie klienta v rokovaniach s potenciálnymi investormi
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti verejného obstarávania
 • poskytujeme právne poradenstvo v oblasti pracovného práva
 • vypracovávame pre potreby zamestnávateľov (právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom) pracovné zmluvy, dohody v oblasti pracovného práva, pracovné poriadky, organizačné poriadky, interné smernice a postupy, právne dokumenty týkajúce sa všetkých foriem skončenia pracovného pomeru
 • zastupovanie záujmov zamestnávateľa v prípade neplateného skončenia pracovného pomeru
 • zastupovanie poškodeného zamestnanca v prípade neplateného skončenia pracovného pomeru
 • zabezpečujeme právne zastupovanie veriteľa pri uplatňovaní jeho pohľadávky v konkurznom konaní
 • poskytujeme právne poradenstvo v oblasti konkurzného práva
 • zabezpečujeme právne zastúpenie veriteľa v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
 • vypracovávame prihlášky v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
 • zabezpečujeme právne zastupovanie klienta na prieskumných pojednávaniach, schôdzach veriteľov, príp. zasadaniach veriteľských výborov
 • zabezpečujeme právne zastupovanie konkurzného veriteľa v súdnom konaní o určení výšky a pravosti pohľadávok
 • zabezpečujeme právne zastupovanie vlastníka v súdnom konaní o vylúčení vecí zo súpisu konkurznej podstaty
 • chránime záujmy klienta pri speňažovaní majetku úpadcu
 • zabezpečujeme právne zastúpenie dlžníka v konkurznom konaní vrátane prípravy návrhu na vyhlásenie konkurzu
 • poskytujeme právne poradenstvo v oblasti bankového práva
 • vypracovávame právne analýzy na základe predložených právnych dokumentov vypracovaných komerčnými bankami
 • obhajoba klienta v prípravnom konaní a v trestnom konaní pred súdmi všetkých stupňov
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • zastupovanie klientov v prípravnom konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní
 • zastupovanie klientov v trestnom konaní pred súdmi všetkých stupňov
 • právne rozbory vo všetkých oblastiach trestného práva
 • príprava podaní na príslušné orgány činné v trestnom konaní, t.j. sťažností, žiadostí, odvolaní a mimoriadnych opravných prostriedkov
 • príprava podnetov – trestných oznámení zo strany poškodených
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní, vrátane uplatňovania nárokov na náhradu škody, spôsobenej poškodenému trestným činom
 • poskytujeme právne poradenstvo v oblasti porušovania základných práv a slobôd orgánmi verejnej správy
 • zabezpečujeme právne zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom SR
 • poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klientov v rozvodovom konaní vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie v súvislosti s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • príprava podaní pre súd a iné orgány verejnej moci
 • poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klientov pri domáhaní sa práv súvisiacich s vyživovacou povinnosťou
 • právne poradenstvo vo veciach týkajúcich sa zverenia do detí výchovy jednému z rodičov, výživného a úpravy styku rodičov s maloletými deťmi
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti občianskeho práva
 • vypracovanie súkromno - právnych zmlúv v oblasti občianskeho práva
 • vypracovanie kúpno-predajných zmlúv, predmetom ktorých sú hnuteľné veci
 • vypracovanie nájomných zmlúv, predmetom ktorých sú hnuteľné veci
 • zastupovanie klienta vo všetkých druhoch konaní na súdoch, finančných orgánoch a iných orgánoch verejnej moci, ako aj na orgánoch územnej a záujmovej samosprávy
 • poskytovanie právneho poradenstva vo veciach postúpenia pohľadávok, započítania vzájomných pohľadávok
 • poskytovanie právneho poradenstva vo veciach záložného práva, vecného bremena
 • vypracovanie záložných zmlúv k hnuteľným veciam a pohľadávkam
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti nehnuteľností a výstavby (pri nadobúdaní a predaji nehnuteľností, developingu, nájomných vzťahoch, zastupovania vo veciach katastra nehnuteľností, v súvislosti so získaním územných rozhodnutí, stavebných povolení, prípadne všetkých iných rozhodnutí, povolení a stanovísk spojených s územnými, stavebnými a kolaudačnými konaniami na príslušných stavebných úradoch)
 • právne poradenstvo a zastupovanie klienta v súvislosti s verejnými súťažami tak na strane predávajúceho ako aj na strane kupujúceho
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti verejného obstarávania
 • poskytovanie ďalších právnych služieb vo všetkých oblastiach činnosti klienta podľa požiadaviek, potrieb a pokynov klienta
 • poskytovanie právnych služieb pri zakladaní spoločností s ručením obmedzeným, verejných obchodných spoločností, komanditných spoločností, akciových spoločností, družstiev podľa predstáv a inštrukcií klienta (vypracovanie dokumentov potrebných na založenie spoločnosti, zabezpečenie notárskych služieb, ohlásenie a vybavenie živnostenského listu alebo koncesnej listiny, vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra)
 • poskytovanie právneho poradenstva pri výbere vhodnej právnej formy obchodnej spoločnosti, vzhľadom na predmet podnikania, počet spoločníkov, výšku základného imania
 • konzultácia otázok budúceho fungovania spoločnosti (rozhodovanie na Valných zhromaždeniach, ochrana záujmov jednotlivých spoločníkov/akcionárov a pod.)
 • vypracovanie zmien týkajúcich sa spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, stanov a iných dokumentov spoločnosti
 • zabezpečovanie príprav právnych dokumentov pre orgány obchodných spoločností
 • poskytovanie právnych služieb pri zápise zmeny údajov týkajúcich sa obchodných spoločností a družstiev do obchodného registra
 • zastupovanie klientov pred príslušným registrovým súdom ak aj ostatnými orgánmi
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti predaja obchodných podielov spoločníkov v spoločnostiach
 • zabezpečujeme vybavenie všetkých povolení vydávaných štátnymi orgánmi

Advokátska kancelária komunikuje s verejnými registrami prostredníctvom elektronickej podateľne pričom využíva zaručený elektronický podpis (ZEP), čím značne šetrí nielen čas svojich klientov ale tiež ich peňaženky, z dôvodu znížených súdnych a správnych poplatkov

 • vykonávame správu pohľadávok klienta, vrátane sledovania premlčacej lehoty pohľadávok, vybavovania korešpondencie s dlžníkmi
 • v rámci vymáhania pohľadávok vykonávame právnu analýzu obsahujúcu návrhy na spôsob optimálneho riešenia vymáhania pohľadávok
 • vedieme osobné rokovania s dlžníkmi o termíne a spôsobe uspokojenia pohľadávok pri poskytovaní dostatočných právnych garancií v prospech klienta
 • vypracovávame zmluvy o postúpení pohľadávok za odplatu, vypracovávame dohody o započítaní pohľadávok
 • na základe dohody s veriteľom uplatňujeme v jeho mene zabezpečovacie nástroje spojené s pohľadávkami
 • zabezpečujeme právne zastupovanie veriteľa vo veciach vymáhania pohľadávok v súdnom konaní, vrátane právneho zastupovania v exekučnom konaní
 • zabezpečujeme právne zastupovanie veriteľa pri uplatňovaní jeho pohľadávky v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Vybavovanie konfliktov alternatívnym spôsobom, zabezpečovanie právneho zastúpenia v súdnom konaní a v rozhodcovskom konaní

 • vykonávame právne analýzy konfliktov vzniknutých zo zmluvných, alebo mimozmluvných právnych vzťahov v sporových veciach vypracovávame stratégiu uplatňovania právneho nároku
 • v sporových veciach zabezpečujeme právne zastupovanie klienta na mimosúdnych rokovaniach
 • vypracovávame právnu koncepciu v súdnom konaní
 • zabezpečujeme právne zastupovanie klienta v konaní pred rozhodcovským súdom i pred všeobecným súdom
 • vypracovanie kúpno - predajných, darovacích a zámenných zmlúv predmetom ktorých sú stavebné pozemky, rodinné domy, byty, kancelárske budovy, poľnohospodárske pozemky
 • vypracovanie nájomných zmlúv, predmetom ktorých sú byty, kancelárske priestory, rodinné domy, nehnuteľnosti slúžiace na podnikanie, poľnohospodárske pozemky
 • vypracovanie zmlúv o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, rodinným domom, bytom, stavebným pozemkom, nehnuteľnostiam slúžiacim na podnikanie, poľnohospodárskym pozemkom
 • vypracovanie zmlúv o zriadení vecného bremena k stavebným pozemkom, bytom, rodinným domom, nehnuteľnostiam slúžiacim na podnikanie
 • vypracovanie dohôd, predmetom ktorých je rozdelenie nehnuteľností, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve
 • vyporadúvanie a zrušenie spoločného vlastníctva nehnuteľností
 • poskytovanie poradenstva v súvislosti s financovaním projektov z fondov Európskej únie spracovanie požadovaných podkladov