Náš tím

 Fotka - Advokát, JUDr. Ján Krnáč

Advokát

JUDr. Ján Krnáč

- advokát zapísaný v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod reg. č. 3930

- absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (titul Mgr.)

- absolvovanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce z predmetov obchodné právo a medzinárodné právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (titul JUDr.)

- ovláda anglický a ruský jazyk

- špecializácia: obchodné, občianske a pracovné právo, daňové a trestné právo

Fotka - Advokátsky koncipient, Mgr. Dominika Mondočková

Advokátsky koncipient

Mgr. Dominika Mondočková

- advokátka koncipientka zapísaná v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod reg. č. 908873

- absolventka Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

- ovláda anglický a francúzsky jazyk

- špecializácia: občianske, pracovné a rodinné právo

Fotka - Advokátsky koncipient, Mgr. Michal Mikuš

Advokátsky koncipient

Mgr. Michal Mikuš

- absolvoval v roku 2017 Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe (obor: právo a právna veda, magisterský študijný program)

- od konca roku 2014 pracoval na napísaní knihy Stop nezákonným pokutám a vytvorení projektu dopravnepriestupky.sk

- najviac si obľúbil trestné právo a trestné právo správne (trestanie správnych deliktov)

- zaujíma sa tiež o občianske právo, najmä o náhradu škody a ochranu osobnosti, či o právo ústavné a obchodné. Keďže je autorom knihy, zaujíma sa prirodzene aj o právo autorské

Fotka - Vedúca kancelárie, Ing. Jaroslava Bystrianská

Vedúca kancelárie

Ing. Jaroslava Bystrianská